show episodes
 
Artwork

1
I Rummet, med Boel Godner

Socialdemokraterna Södertälje

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, samtalar med gäster om aktuella frågor som rör politik, Södertälje och Sverige. Producerad av Socialdemokraterna i Södertälje med hjälp av Olof Friström från Holokey Productions, intromusik av 610Toresco
  continue reading
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
  continue reading
 
Artwork

1
Näravårdpodden - en podcast från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Unsubscribe
Unsubscribe
Varje vecka
 
Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.
  continue reading
 
Artwork
 
Hur får man till den där hemtrevliga känslan, hur kan man optimerar man sitt hem och tar vara på förutsättningarna på bästa sätt. Och hur får man till en hållbar ordning där var sak har sin plats. Detta samtidigt som livet snurrar på för fullt, hur kan man förenkla och designa sitt hem så att man får strukturer som stöttar och hjälper till i sin vardag. I den här podden kommer du att få mina allra bästa tips hur du gör för att få till just detta. Jag kommer även ha gäster som delar med sig a ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Folkhemsidén och tanken om att alla är en del av samma land är Socialdemokraternas stora fråga. Under 1980-talet var Sveriges välfärdssamhälle som starkast och vi hade en uttalad samhällsgemenskap. Sedan hände flera saker som bidrog till förändringar. Vi har gått mot en individualisering, med minskad gemenskap. I detta avsnitt diskuterar Boel Godne…
  continue reading
 
”Vi vill ge bästa möjliga hälsa för befolkning. Invånarna ska få den vård de behöver när de behöver den - det kräver omställning till nära vård.” Hur tänker politiker om deras ansvar för att driva på omställningen till nära vård? Lyssna till Rachel De Basso regionstyrelsens ordförande (s) i Region Jönköpings län och ordförande i SKR:s Sjukvårdsdele…
  continue reading
 
”Informationskontinuiteten är det som vi behöver allra mest, egentligen.” I detta avsnitt diskuterar vi digitalisering, innovation och hoppet om att vi nu kan bygga en infrastruktur som ger stöd för en personcentrerad, sammanhållen nära vård för invånare, medarbetare och vårdgivare över hela landet. Ett samtal med Daniel Forslund som drivit dessa f…
  continue reading
 
”Många av utmaningarna vi står inför är inte specifika för Sverige utan vi har god grund för att vi måste bygga hälso- och sjukvården utifrån människors närmiljö, deras förutsättningar och att de ska vara delaktiga - det är bästa sättet att bygga en jämlik hälsa.” För fyra år sedan kom slutbetänkandet i utredningen om en God och nära vård. En utred…
  continue reading
 
Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre forskare presenterar några av de senaste rönen. Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun Carina Gunnarson, docent i statskunskap, forskare vid Totalfö…
  continue reading
 
Samlad statistik om svenskarnas tillgångar och skulder vore värdefullt underlag vid analys av den ekonomiska politiken, hävdar förespråkarna för ett nytt register. Kritikerna lyfter de integritetsrisker som ett “stort statligt superregister” kan innebära och att det skulle kunna öppna för förmögenhetsskatt. De framhåller även att utredningens försl…
  continue reading
 
I juni avslutas SNS forskningsprojekt, som i tre år har belyst hur det offentliga åtagandet för vård och äldreomsorg kan organiseras och finansieras för att möta demografiska utmaningar och ökade kostnader. Medverkande Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet Jean-Luc Af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- o…
  continue reading
 
”Ta inte för givet att människor fungerar på samma sätt - med en ökad medvetenhet kan vi göra anpassningar som gör det bättre för autister, vilket också är bra för andra, tror jag.” Nära vård handlar om att du som person blir sedd, lyssnad till och får dina behov tillgodosedda utifrån dina förutsättningar och förmågor. Det handlar om: Vad som är vi…
  continue reading
 
Är det praktiskt och rättsligt möjligt att införa ett system som tar hänsyn till anbudsgivares tidigare prestationer vid offentlig upphandling? Den frågan besvarar forskarna från SNS Konjunkturråd 2022 i en ny SNS Analys. Medverkande Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert på offentlig upphandling och konkurrens, Almega Henrik Grönberg, sen…
  continue reading
 
”En aktiv patient ser man positivt på nu, det är det 1177 handlar om i grunden.” ”Även som sjuk ska man känna självständighet och inte tänka på att vara sjuk hela tiden - sammanhållen planering är nästa demokrati-reform efter journalen på nätet.” Dokumenterad överenskommelse och sammanhållen planering är viktiga delar i en personcentrerad och säker…
  continue reading
 
Det svenska pensionssystemet, en gång hyllat för sin stabilitet och enkelhet, har över tid blivit alltmer komplext. Hur kan det göras mer begripligt och överblickbart? SNS gästas av bland annat Pensionsmyndighetens generaldirektör och ledamöter i Pensionsgruppen. Medverkande Anna-Kirsti Löfgren, ekonom, LO Anna Pettersson Westerberg, generaldirektö…
  continue reading
 
Regeringarna i både Sverige och Norge satsar stort och brett på att stoppa den organiserade brottsligheten. Många förslag handlar om att komma åt de kriminellas vinster. Hör justitieminister Gunnar Strömmer och den norska justitieministern Emilie Enger Mehl om hur brottslighet som riskerar att bli systemhotande kan stoppas. Medverkande Per Eleblad,…
  continue reading
 
”Den största vinsten med överenskommelsen är att jag känner mig trygg och får tillit till de som hjälper mig med vården.” Dokumenterad överenskommelse ska säkerställa delaktighet, personcentrering och säkerhet i vårdinsatserna. Det skapar trygghet för alla parter om vad som är nästa steg, vem som ska göra vad och vem som är fast vårdkontakt. Lyssna…
  continue reading
 
EU står inför en rad ödesfrågor gällande klimatet, försvaret, utvidgningen, inre marknaden och den globala konkurrensen. Medverkande Lars Danielsson, rådgivare, Lumo Advice, och tidigare Sveriges EU-ambassadör Dick Erixon (SD), kandidat till Europaparlamentet, skribent och chefredaktör Evin Incir (S), Europaparlamentariker i S&D-gruppen Karin Karls…
  continue reading
 
Den ökade användningen av artificiell intelligens har gjort det enklare att sprida desinformation och propaganda och samtidigt svårare att avgöra vad som är trovärdig information. I tider av kris, höjd beredskap och ytterst krig har medier en stor roll i att säkerställa tillgången till samhällsviktig och pålitlig information. Medverkande Cilla Benk…
  continue reading
 
Bör finanspolitiken bidra mer till att stabilisera konjunkturen? Och hur ser förutsättningarna ut att klara viktiga samhällsinvesteringar givet dagens utformning av det finanspolitiska ramverket? Medverkande Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson och vice ordförande i Finansutskottet Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonom…
  continue reading
 
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Men varför ska vi gå och rösta egentligen? Vad är det som står på spel? Och vem är killen från Södertälje som står på Socialdemokraternas 10 i topp-lista? I detta avsnitt gästas Boel av riksdagsledamot Åsa Westlund och Sarkis Khatchadourian som kandiderar till Europaparlamentet.…
  continue reading
 
”Det blir både mer tillgängligt och personcentrerat och kanske också högre kvalitet om vi kan skräddarsy ditt rehabiliteringsprogram utifrån dina behov.” Patrik Göransson, enhetschef innovation och utveckling, Ängelholms sjukhus, Region Skåne berättar om hur de utvecklat rehabilitering för att bättre möta cancerpatienternas behov med hjälp av ny te…
  continue reading
 
”Nära vård inrymmer väldigt mycket av de transformeringarna vi behöver göra, där vi måste vara gränsöverskridande och se hur relationerna och nätverken runt en patient ser ut.” Ett samtal om hur vi organiserar oss, varför det ser ut som det gör och hur vi kan se framåt för att möta de utmaningar vi står inför. Om att gå från det enkla till det komp…
  continue reading
 
Produktivitetskommissionens ordförande Hans Lindblad presenterar slutsatserna i kommissionens delbetänkande. Medverkande Jesper Ahlgren (M), statssekreterare hos finansministern (budgetfrågor) Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv Ida Gabrielsson (V), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i finansutskottet och vice partiledare Hans…
  continue reading
 
Vad är välfärdsbrott och hur stoppar vi det? Varför är det viktigt med förebyggande insatser i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten? Och hur kommer det sig att Södertälje lyfts så ofta när det handlar om detta? I detta avsnitt gästas Boel av Gunnar Appelgren, senior advisor på Polisen, och Viktoria Hjulström, socialnämndens ordförande …
  continue reading
 
Är dagens sjukförsäkring ändamålsenlig? Regeringen har låtit särskilde utredare Per Johansson utvärdera de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som genomfördes 2021–2022. Diskussion med bland andra Jessica Rosencrantz (M) och Anders Ygeman (S). Medverkande Eva-Lo Ighe, generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen Pathric Hägglund, huv…
  continue reading
 
”Vi människor gillar inte att ändra oss - vi gör det först när det blir eld i baken - många upptäcker då att det inte var så farligt.” Veckans podd med Felicia Gabrielsson-Järhult, lärare och doktorand vid Jönköping University om hur vi använder digitala tjänster från rapporten ”Hur klickar vi med vården?”. Ett samtal om vikten av personcentrering,…
  continue reading
 
Europaparlamentsvalet 2024 äger rum i ett nytt politiskt landskap i många länder i Europa. Professor Simon Hix diskuterar aktuella prognoser och hur olika utfall kan påverka den politiska inriktningen på europeisk nivå. Seminariet hålls på engelska. Medverkande Simon Hix, innehavare av Stein Rokkan-professuren i jämförande politik vid European Univ…
  continue reading
 
”Det finns ett stort politiskt engagemang att driva frågorna kring god och nära vård men vi måste röra oss från de goda piloterna till att skala upp till länsgemensamma arbets- och förhållningssätt - det måste gå fortare.” Systemledning i praktiken - hur går det till och vad krävs för att kunna prioritera det gemensamma? Med Lars Liljedahl, kommunc…
  continue reading
 
Under slutet av 1960-talet skedde en påtaglig ökning av antalet studenter i Sverige. Samtidigt rådde det brist på arbetskraft och det uppstod ett behov av att reglera antalet personer som läste vidare och öka styrningen av studenternas utbildningsval. 1977 genomfördes därför en omfattande reform som bland annat resulterade i etablerandet av tolv ny…
  continue reading
 
Kvinnor har gjort stora forskningsframsteg inom naturvetenskap, teknik och matematik (STEM) under de senaste decennierna. Trots det är kvinnor till stor del fortfarande frånvarande från STEM-arbetsstyrkan. En del av problemet är att många flickor inte anser sig vara bra på STEM-ämnen. Medverkande Anne Ardila Brenøe, docent i nationalekonomi, Univer…
  continue reading
 
”Det ställer till så mycket problem för oss att vi inte får ihop det i mellanrummen.” ”Vad har vi för samverkansformer som verkligen ger effekt.” Systemledning - vad är det och varför är det viktigt för omställningen till Nära vård? Lyssna till Kajsa Westling, Experio Lab och Anders Printz, Samhällsnytta, som stöttat Västernorrland och Värmland i a…
  continue reading
 
Vilken roll spelar politiken för näringslivets klimatomställning? Och hur skiljer sig dagens klimatomställning från tidigare strukturella omställningar? Medverkande Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet Fredric Bauer, fil.dr, Institutionen för teknik o…
  continue reading
 
”Att även om det är i livets slut så är det just livet vi ska fokusera på - för både patient och anhöriga.” I den palliativa vården är det som allra viktigast att vi tar bort alla mellanrum. Det behöver fungera sömlöst över kommun och region och vara nära. Hur får vi till en jämlik och tillgänglig palliativ vård i ett helt län? Lyssna till hur man …
  continue reading
 
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg besöker SNS i samband med en rapportlansering om riskfaktorer för och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor. Medverkande Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Arizo Karimi, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet Andreas Lindman, enhet…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide