show episodes
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
  continue reading
 
BoPodden erbjuder det senaste inom området bostadsrätt. Den riktar sig till styrelsemedlemmar och boende i bostadsrättföreningar men även till den som är allmänt intresserad av ämnet. I Bostadsrättsnytt blandas färska nyheter från landets alla hörn med spännande läsning och inspirerande reportage. I konceptet ingår även mediekanalerna BoPodden och BoVloggen, där vi gör djupdykningar i aktuella ämnen. Besökarna får exempelvis ta del av bostadsmarknad, klimatsmarta val, finansiering, räntor, e ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I ett alltmer jämställt Sverige förväntas både kvinnor och män kombinera arbetsliv och föräldraskap. Men många pappor tar ändå inte ut någon föräldraledighet och generellt sett ökar barnlösheten bland män. Medverkande Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet Joa Bergold, gruppchef för Samhällspolitiska enheten, LO Anne Boschini, pro…
  continue reading
 
Sedan energikrisen 2022 har ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad ofta ifrågasatts, inte minst i Sverige. Medverkande Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN Jussi Jyrinsalo, Seni…
  continue reading
 
Avskiljning och lagring av koldioxid genom BECCS och CCS kan bli avgörande för att nå klimatmålen. Men hittills har det funnits svaga drivkrafter att införa sådan teknik. I en ny SNS-rapport förklarar tre forskare varför. Medverkande Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige Malin Dahlroth, vd och koncernchef på Sysav Anders Egelrud…
  continue reading
 
Hur stor är skillnaden mellan rika och fattiga? Har världen blivit mer ojämlik? Är Sverige världens jämlikaste land eller har klyftorna ökat mer här än någon annanstans? Medverkande PM Nilsson, tillträdande VD på tankesmedjan Timbro. PM Nilsson var tidigare chef för ledarredaktionen på Expressen och politisk redaktör på Dagens industri. Han var äve…
  continue reading
 
Allt fler förespråkar att ge brottsbekämpande myndigheter kraftigare verktyg för att kunna samla in information och utreda brott. Verktygen kan leda till effektivare brottsbekämpning, men samtidigt få konsekvenser för den personliga integriteten. Medverkande Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet och tidigare expert i statens of…
  continue reading
 
Samtal om mångfald och inkludering med Karl Wennberg, finalist till SNS-priset 2023. Mångfald och inkludering lyfts ofta fram som en prioriterad fråga av företag, både av rättvise- och lönsamhetsskäl. Karl Wennberg presenterar ny forskning om betydelsen av kulturell mångfald på ledningsnivå i det svenska näringslivet. Han delar också med sig av sin…
  continue reading
 
Hur ser riksdagens största partier på framtidens skattepolitik? Och vilka intryck tar de av lärdomarna inom skatteforskningen? Medverkande Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott Eric Westroth (SD), riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet Niklas W…
  continue reading
 
Svenska institutioner har visat sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Hur ser problemen ut på kommunal nivå? Vilka branscher är särskilt utsatta? Och hur kan samhället stärka sin motståndskraft? Medverkande Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör i Malmö stad Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje C…
  continue reading
 
Mycket stora resurser har tillförts högre utbildning och forskning på senare år. Men har tillskotten resulterat i högre kvalitet? Hur väl rustade är lärosätena idag att möta kommande utmaningar? Medverkande Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet Anna Ekström, tidigare utbildningsminister (S) och nu bland annat ledamot i utbil…
  continue reading
 
Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor? Medverkande Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare för anhöriga, Skellefteå…
  continue reading
 
Session 1: Management Practices and Organizational Outcomes. Nicholas Bloom, professor of economics, Stanford University Thomas Ekman, CEO Axel Johnsson Joacim Tåg, Program Director of the Firm Competitiveness program at the Research Institute of Industrial Economics (IFN)
  continue reading
 
Johanna Rickne är en framstående och internationellt erkänd forskare inom ämnen som integration, ekonomisk och politisk jämställdhet samt väljarbeteenden. Hon har bidragit till att frågor om jämställdhet fått en mer framträdande plats i det offentliga rummet och bland makthavare. Under föreläsningen berättar hon om sin forskning och viljan att förb…
  continue reading
 
Ökar samhällsvård i ung ålder risken för kriminellt beteende senare i livet? Vilken typ av placering är bäst för barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar? Medverkande Carin Götblad, polismästare vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid St…
  continue reading
 
Regeringen låter utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Den 9 oktober diskuteras utredningens delbetänkande hos SNS tillsammans med bland andra utredaren Francisca Ramsberg och Lars Calmfors. Medverkande Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES och forskare på IFN Mattias Dahl, vice vd, …
  continue reading
 
Välkommen till ett möte med juridikprofessor Björn Lundqvist, aktuell med boken ”Regulating Access and Transfer of Data”. Medverkande Björn Lundqvist är professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet. Han forskar om regleringen av den digitala ekonomin och ingick i SNS Konjunkturråd 2021 som skrev rapporten Digi…
  continue reading
 
Hur kan företag och offentlig förvaltning samarbeta för att stärka totalförsvaret och skapa en effektiv försörjningsberedskap? Medverkande Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar Marcus Wallenberg, styrelseordförande, SEB Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB Susanna Gideonsson, …
  continue reading
 
Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av konflikter? Hur mycket skulle Israels ekonomi gynnas av att konflikten med Palestina avslutas? Vilka blir de största utmaningarna i återuppbyggnaden av Ukrainas ekonomi efter kriget? Medverkande Johan Berggren är statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och tidigare rådgivare till …
  continue reading
 
Den svenska elmarknaden står inför stora utmaningar. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt. För en välfungerande elmarknad krävs ökat samspel mellan olika kraftsystem och tydligare prissignaler för aktörerna på elmarknaden. Medverkande Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraft…
  continue reading
 
Det förs just nu en intensiv debatt om värdet på den svenska kronan. Mot bakgrund av detta bjuder vi in till ett seminarium om kronans försvagning med ekonomiprofessor Per Krusell, Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard och riksbankschef Erik Thedéen. Medverkande Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell e…
  continue reading
 
Lärosätenas kapacitet och studenters efterfrågan påverkar utbudet av högre utbildning. Utöver det ska arbetsmarknadens behov tillgodoses och det kommer ofta larm om brist på arbetskraft i olika yrken. Med en växande befolkning förväntas också allt fler söka sig till högre utbildning. Medverkande Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns…
  continue reading
 
Nästan dagligen rapporterar medierna om allvarliga brott, skjutningar och sprängdåd som kan kopplas till kriminella grupperingar. Allt fler och allt yngre personer rekryteras till kriminella miljöer. Kommunerna erbjuder genom sin avhopparverksamhet hjälp och stöd till dem som vill lämna den destruktiva miljön. Fungerar detta i praktiken? Medverkand…
  continue reading
 
Skogen har många värden, men vilka ska prioriteras? Vilken är den bästa avvägningen? Och hur bör styrmedel utformas för att bäst bidra till klimat- och energiomställningen och samtidigt värna andra värden? Medverkande Peter Abrahamsson, chef Hållbar Utveckling, Preem Linus Lakso, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (mp) Robert Lundmark, …
  continue reading
 
År 2013 genomfördes förstelärarreformen för att höja skickliga lärares löner och stärka lärarnas yrkesroll. Hur har reformen påverkat personalomsättning och lönespridning på skolorna? Och vilka faktorer är viktiga för att höja yrkets attraktivitet? Medverkande Eva Christiernin (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, Uppsala kommun Eri…
  continue reading
 
Förvaltningspodden, avsnitt 14: New Public Management, del 2 För mycket resultatmätning och "redovisnifiering" kan leda till problem med styrningen av den offentliga sektorn, samtidigt så tycks bara mätandet öka. Hur kan det vara så? Vad finns det för fördelar med resultatmätning, och vad vore alternativen? Medverkande: Eren Firtin Tom Karlsson Hen…
  continue reading
 
Barn tillbringar en stor del av sin vardag i områdena där de bor. Det gör närmiljön särskilt viktig för deras förutsättningar senare i livet. Brottslighet och otrygghet kan inte bara påverka skolresultat och hälsa, utan även utbildningsval och framgång i arbetslivet. Medverkande Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson. Fastighetsbolaget Einar…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide