Allan Seppa offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Återuppbyggnaden av det civila försvaret har påbörjats och många privata aktörer ansvarar i dag för flera viktiga samhällsfunktioner. Många frågor behöver lösas kring hur näringslivets försörjningsberedskap bäst kan stärkas. Medverkande Pär Malmberg, Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap (N 2022:08). Pär är även doktorand inom samhälls…
  continue reading
 
Hur effektivt är det att sätta upp övervakningskameror? I vilken utsträckning påverkar polisens insatser brottsligheten? Och hur kan vi veta om det är värt att satsa resurser på dessa åtgärder eller om de skulle göra mer nytta på andra områden? Medverkande Torsten Elofsson (KD), rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet Lena Klasén,…
  continue reading
 
Vilka svar ger forskningen på vad som kan göras för att krossa gängen och bryta brottsutvecklingen? Och hur är det att forska om de frågor som står högst upp på den politiska agendan? Om det berättar Amir Rostami, polis och professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och en av finalisterna till SNS-priset 2023. Samtalet genomförs inom ramen för …
  continue reading
 
Under de senaste decennierna har högskolesystemet kraftigt byggts ut. Antalet studenter vid svenska lärosäten har fördubblats från mitten 1990-talet och flera högskolor har ombildats till universitet. Tillströmningen av studenter har främst skett till de nya universiteten. Medverkande Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitet…
  continue reading
 
I 2024 års Konjunkturrådsrapport undersöker fyra nationalekonomer under ledning av professor Lars Persson faktorer som påverkar produktivitetsutvecklingen i näringslivet, med fokus på Sverige. Rapporten kommenteras av Benjamin Dousa, Företagarnas nya vd, och Heléne Mellquist, som i januari tillträder som Executive Vice President och Chief Operating…
  continue reading
 
Martin Kragh är docent i ekonomisk historia och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. I samband med Rysslands invasion av Ukraina blev han genast en av medias mest efterfrågade experter. Under föreläsningen berättar han om sin forskning om Ryssland och Östeuropa och sina insatser för att öka allmänhetens …
  continue reading
 
I ett alltmer jämställt Sverige förväntas både kvinnor och män kombinera arbetsliv och föräldraskap. Men många pappor tar ändå inte ut någon föräldraledighet och generellt sett ökar barnlösheten bland män. Medverkande Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet Joa Bergold, gruppchef för Samhällspolitiska enheten, LO Anne Boschini, pro…
  continue reading
 
Sedan energikrisen 2022 har ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad ofta ifrågasatts, inte minst i Sverige. Medverkande Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN Jussi Jyrinsalo, Seni…
  continue reading
 
Avskiljning och lagring av koldioxid genom BECCS och CCS kan bli avgörande för att nå klimatmålen. Men hittills har det funnits svaga drivkrafter att införa sådan teknik. I en ny SNS-rapport förklarar tre forskare varför. Medverkande Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige Malin Dahlroth, vd och koncernchef på Sysav Anders Egelrud…
  continue reading
 
Hur stor är skillnaden mellan rika och fattiga? Har världen blivit mer ojämlik? Är Sverige världens jämlikaste land eller har klyftorna ökat mer här än någon annanstans? Medverkande PM Nilsson, tillträdande VD på tankesmedjan Timbro. PM Nilsson var tidigare chef för ledarredaktionen på Expressen och politisk redaktör på Dagens industri. Han var äve…
  continue reading
 
Allt fler förespråkar att ge brottsbekämpande myndigheter kraftigare verktyg för att kunna samla in information och utreda brott. Verktygen kan leda till effektivare brottsbekämpning, men samtidigt få konsekvenser för den personliga integriteten. Medverkande Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet och tidigare expert i statens of…
  continue reading
 
Samtal om mångfald och inkludering med Karl Wennberg, finalist till SNS-priset 2023. Mångfald och inkludering lyfts ofta fram som en prioriterad fråga av företag, både av rättvise- och lönsamhetsskäl. Karl Wennberg presenterar ny forskning om betydelsen av kulturell mångfald på ledningsnivå i det svenska näringslivet. Han delar också med sig av sin…
  continue reading
 
Hur ser riksdagens största partier på framtidens skattepolitik? Och vilka intryck tar de av lärdomarna inom skatteforskningen? Medverkande Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott Eric Westroth (SD), riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet Niklas W…
  continue reading
 
Svenska institutioner har visat sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Hur ser problemen ut på kommunal nivå? Vilka branscher är särskilt utsatta? Och hur kan samhället stärka sin motståndskraft? Medverkande Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör i Malmö stad Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje C…
  continue reading
 
Mycket stora resurser har tillförts högre utbildning och forskning på senare år. Men har tillskotten resulterat i högre kvalitet? Hur väl rustade är lärosätena idag att möta kommande utmaningar? Medverkande Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet Anna Ekström, tidigare utbildningsminister (S) och nu bland annat ledamot i utbil…
  continue reading
 
Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor? Medverkande Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare för anhöriga, Skellefteå…
  continue reading
 
Johanna Rickne är en framstående och internationellt erkänd forskare inom ämnen som integration, ekonomisk och politisk jämställdhet samt väljarbeteenden. Hon har bidragit till att frågor om jämställdhet fått en mer framträdande plats i det offentliga rummet och bland makthavare. Under föreläsningen berättar hon om sin forskning och viljan att förb…
  continue reading
 
Ökar samhällsvård i ung ålder risken för kriminellt beteende senare i livet? Vilken typ av placering är bäst för barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar? Medverkande Carin Götblad, polismästare vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid St…
  continue reading
 
Regeringen låter utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Den 9 oktober diskuteras utredningens delbetänkande hos SNS tillsammans med bland andra utredaren Francisca Ramsberg och Lars Calmfors. Medverkande Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES och forskare på IFN Mattias Dahl, vice vd, …
  continue reading
 
Välkommen till ett möte med juridikprofessor Björn Lundqvist, aktuell med boken ”Regulating Access and Transfer of Data”. Medverkande Björn Lundqvist är professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet. Han forskar om regleringen av den digitala ekonomin och ingick i SNS Konjunkturråd 2021 som skrev rapporten Digi…
  continue reading
 
Hur kan företag och offentlig förvaltning samarbeta för att stärka totalförsvaret och skapa en effektiv försörjningsberedskap? Medverkande Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar Marcus Wallenberg, styrelseordförande, SEB Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB Susanna Gideonsson, …
  continue reading
 
Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av konflikter? Hur mycket skulle Israels ekonomi gynnas av att konflikten med Palestina avslutas? Vilka blir de största utmaningarna i återuppbyggnaden av Ukrainas ekonomi efter kriget? Medverkande Johan Berggren är statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och tidigare rådgivare till …
  continue reading
 
Den svenska elmarknaden står inför stora utmaningar. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt. För en välfungerande elmarknad krävs ökat samspel mellan olika kraftsystem och tydligare prissignaler för aktörerna på elmarknaden. Medverkande Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraft…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide