Nsph Nationell Samverkan For Psykisk Halsa offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
K
Kafferast i kunskapsfabriken
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Kafferast i kunskapsfabriken

NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
I Kafferast i kunskapsfabriken möter du personer som har egen erfarenhet eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa, personer som använder sin erfarenhet till att förändra vården, omsorgen eller samhället samt beslutsfattare, forskare och experter inom områden som brukarinflytande, återhämtning, antistigma, diskriminering och personcentrerad vård och omsorg. Kafferast i kunskapsfabriken görs av paraplyorganisationen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (www.nsph.se). Vi lyfter fram br ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Hur pratar personalen om patienterna på ronder och vid överlämningar mellan arbetspass? Vad fokuserar de på när de ska beskriva hur behandlingarna fungerar? Det har Kristina Eivergård skrivit en doktorsavhandling om. Och hur hänger personalens språkbruk ihop med hur patienterna upplever vården och sin hälsa? I avsnittet nämns en undersökning av två…
  continue reading
 
Hur ska själverfarnas kunskaper kunna få en mer självklar plats i styrningen av vård och omsorg - vid sidan av politikernas, ekonomernas och och personalens kunskap. Hur kan vi i patient- brukar- och anhörigorganisationerna pröva och ompröva våra gemensamma kunskaper och göra dem tydligare och mer användbara? Magnus Karlsson arbetar med civilsamhäl…
  continue reading
 
Så här före sommaruppehållet passar vi på att släppa två avsnitt på samma gång. Bägge handlar om socialtjänsten i Timrå och deras arbete med att utveckla verksamheterna för försörjningsstöd, stöd till försörjning och socialpsykiatri. I det ena avsnittet (2023/12-A) får ni träffa Helene Hallberg Toivonen och Karin Sandström på enheten för Hållbar Fö…
  continue reading
 
Så här före sommaruppehållet passar vi på att släppa två avsnitt på samma gång. Bägge handlar om socialtjänsten i Timrå och deras arbete med att utveckla verksamheterna för försörjningsstöd, stöd till försörjning och socialpsykiatri. I det här avsnittet får ni träffa Helene Hallberg Toivonen och Karin Sandström på enheten för Hållbar Försörjning so…
  continue reading
 
Alla vet att det är bra att ha goda vänner, trygga relationer i skolan och hemma i familjen. Mikael Ahlborg har studerat hur socialt kapital hänger ihop med hur ungdomar bedömer sin psykiska hälsa. Tillsammans med Catrin Häggström Westberg (avsnitt 2022/19) ska han snart koppla ihop sin forskning om socialt kapital med hennes om hur ungdomar söker …
  continue reading
 
År 2022 startade NSPH projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet. Det vänder sig till personer som lever nära någon med både en psykiatrisk problematik och ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. En av projektets medarbetare är Vanja Holmgren från Föräldraföreningen Mot Narkotika. Hon har egen erfarenhet som anhörig…
  continue reading
 
Våren 2023 avslutade NSPH projektet Inflytande i rättspsykiatrin. Under projektets tre år jobbade man med en mängd olika aktiviteter för att ge patienterna i rättspsykiatrin bättre förutsättningar att vara med och påverka innehållet i den vård de får. I det här avsnittet berättar Emelie Lundin (projektledare) och Sten Lundin (erfarenhetsexpert) om …
  continue reading
 
Varför är psykisk ohälsa och självmord vanligare bland transpersoner och personer som funderar över sin könsidentitet? Vad är det som skapar ohälsan - och vad kan man göra för att stödja välmående istället? Edward Summanen är projektledare för Starka tillsammans som drivs av organistionen Transammans.…
  continue reading
 
De flesta avsnitten i den här podden brukar handla om specifika projekt, studier eller verksamheter där man undersökt eller startat något som vi i NSPH tycker är viktigt. Men ibland har vi gäster som genom att helt enkelt berätta om sig själva kan belysa en hel rad frågor, perspektiv och idéer som är angelägna för oss. Det är personer som har en eg…
  continue reading
 
I höstas avslutades NSPH:s projekt Åldras och må Bra. Trots att pandemin gjorde sitt bästa för att vi inte skulle kunna träffa äldre med psykisk ohälsa lyckades vi genomföra de flesta aktiviteter. Vi samlade kunskap om hur äldre själva ser på sina behov och möjligheter och utformade material som man kan arbeta vidare med i framtiden. Möt Zarah Mela…
  continue reading
 
Efter att Ing-Marie Wieselgren mördades i Visby 2022 blev det tydligt för många hur mycket hon betytt för utvecklingen på psykisk hälsa-området men också att det fortfarande finns väldigt mycket kvar att göra. I det här avsnittet försöker vi ringa in något av allt det som hon åstadkom, vad som återstår att göra bättre - och hur vi måste arbeta om v…
  continue reading
 
Den sjätte juli 2022 mördades Ing-Marie Wieselgren i Visby under Almedalsveckan. Vi är många som arbetar med frågor om psykisk hälsa som därmed förlorade en vän och kollega. Ing-Marie gjorde stort intryck på många - som läkare, som statlig utredare, som psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner eller som tankar-för-dagen-tänkare i radio…
  continue reading
 
Äldre män är kraftigt överrepresenterade när det gäller självmord. NSPH:s systerorganisation Hjärnkoll har under några år särskilt satsat på att nå ut bland män över 70 år med sitt samtalsmaterial "Vi pratar om livet". Möt Marie Milling som varit projektledare för arbetet, Thomas Cohn som varit samtalsledare och Anna Gustafsson som utvärderat hur s…
  continue reading
 
Vad betyder egentligen "delaktighet"? Och vad får det för betydelse när man nästan inte får bestämma nånting själv? Kan man ens känna delaktighet när man vårdas inom rättspsykiatrin? Andreas Söderberg har intervjuat patienter och personal på avdelningar med den högsta säkerhetsklassningen. Han har också börjat studera hur patienter upplever att det…
  continue reading
 
Interprofessionellt lärande handlar om hur personer med olika yrkesroller förmår att lära av varandra på en arbetsplats eller under utbildning. Tuija Viking har forskat om det och hon har särskilt intresserat sig för hur det interprofessionella lärandet fungerar inom psykiatrin på de ställen där man anställt Peer Supportrar, det vill säga personer …
  continue reading
 
Det finns många åsikter, idéer och fördomar om vad unga gör när de mår dåligt. Somliga hävdar att de söker vård i onödan, andra att de är för sjuka och borde söka hjälp någon annanstans. Katrin Häggström Westberg har intervjuat ungdomar om vad de själva gjort för att hitta hjälp - och vad de upplevde på vägen dit. Ur intervjuerna växte det fram ett…
  continue reading
 
Under hösten 2022 sammanställer NSPH en undersökning om hur patienter och anhöriga upplevt psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder. Rapporten ska presenteras senare i vinter. I undersökningen är en vanligt förekommande kritik från patienterna att personalens bemötande upplevs som kallt, distanserat och ibland också kränkande. Det är bara en del a…
  continue reading
 
För att skapa bättre brukarinflytande och personcentrering är det viktigt att psykiatrin kan förstå patienterna utifrån fler perspektiv än de strikt medicinska. Andreas Gremyr på Sahlgrenska sjukhuset har forskat om hur man kan utveckla samtalen mellan patienter och personal och nu har man börjat testa verktyget Dialog+. Förhoppningen är att patien…
  continue reading
 
Thomas Nilsson är psykolog och studerar ett arbetssätt i rättspsykiatrin som går ut på att patienten tillsammans med sin personal regelbundet inventerar vilka behov av stöd man har på olika livsområden. Det kan handla om allt från ekonomi och bostad till relationer och återhämtningstrategier. Det är ett viktigt utvecklingsområde. En vanlig kritik v…
  continue reading
 
Peter Andiné är rättspsykiater och docent vid Göteborgs universitet. Han studerar riskerna med hur man behandlar patienterna inom rättspsykiatrin. Det verkar bli allt tydligare att det sätt man använder läkemedel på inom rättspsykiatrin får många negativa konsekvenser; för patientens kroppsliga hälsa och hjärnhälsa och för möjligheten att skapa ett…
  continue reading
 
Här kommer det tredje avsnittet i vår miniserie om filosofer som studerar tvångsvård. Susanna Radovic och Christian Munthe vid CELAM, Centrum för etik och juridik och mental hälsa vid Göteborgs universitet, beskriver bl.a. skillnaden mellan teoretisk och praktisk filosofi och det engagemang de känner när de stöter på en term som verkar ha många bet…
  continue reading
 
För att bli utskriven från psykiatrisk tvångsvård krävs ofta att man anses ha "sjukdomsinsikt". Det är en term som används av såväl jurister som läkare i olika sammanhang. Men vad betyder den egentligen? Susanna Radovic är professor i teoretisk filosofi vid CELAM på Göteborgs Universitet. Hon har tillsammans med några kolleger studerat hur man anvä…
  continue reading
 
Kan man både tvinga en person till vård för att skydda samhället och samtidigt stärka den personens egenmakt och autonomi? Christian Munthe är professor i praktisk filosofi och har tillsammans med några doktorander undersökt om det är rimligt att tro att den rättspsykiatriska vården kan fylla så olika syften. Och om det är rimligt - vad behöver man…
  continue reading
 
Stella Österling har levt en stor del av sitt liv i olika familjehem och på statens särskilda ungdomshem (SiS-institutioner). Det har inte alltid fungerat så bra. Ofta har man haft lite eller ingen kunskap alls om hennes funktionsnedsättningar (autism och ADHD). Ofta har man mött Stellas utbrott med bestraffningar och isolering istället för att hjä…
  continue reading
 
Anna Björkdahl och Veikko Pelto-Piri är båda forskare och studerar just nu en metod som kallas Safewards. Syftet med metoden är att skapa en tryggare och mer hälsofrämjande miljö i psykiatrins slutenvård. De olika åtgärderna man arbetar med är väldigt konkreta och omfattar såväl personal som patienter. Genom att lära känna och få fler perspektiv på…
  continue reading
 
Sofie Westling är psykiater i Lund och Linnea Karlsson är patient på psykiatrin i Lund. Båda har utifrån sina olika roller samarbetat i det som kallas brukarstyrd, eller självvald, inläggning. Det är en mellanvårdsform som blir allt vanligare i landet. Tanken är att om man lämnar mer ansvar till patienten att avgöra när man behöver slutenvård, så s…
  continue reading
 
Staten betalar varje år ut hundratals miljoner kronor till regioner och kommuner för att stödja deras arbete för bättre psykisk hälsa i befolkningen. För att försäkra sig om att de används till rätt saker måste de som tar emot pengarna först beskriva vad man vill använda dem till och därefter berätta hur det gick med de insatser man gjorde. Men att…
  continue reading
 
Mattias Vejklint är teamledare på Kommunal utveckling-FoUrum Social välfärd i region Jönköping. Både kommunerna och regionen i Jönköpings län har kommit långt med sitt brukarinflytandearbete när det gäller att involvera själverfarnas engagemang i verksamhetsutvecklingen och att jobba återhämtningsinriktat i mötet med patienter och brukare. Men nu b…
  continue reading
 
Johanna Nordin jobbar på organisationen Mind med ett projekt för att förbättra kunskapen om äldres psykiska hälsa – för både äldre och alla andra. Under arbetets gång har det stått klart att den grundläggande orsaken till att äldre får sämre vård för sin psykiska ohälsa är samhällets attityder gentemot äldre och fördomar om åldrandet. Hur kommer de…
  continue reading
 
Faten Nouf har i sin doktorsavhandling Ett meningsfullt liv med arbete? studerat olika insatser för personer med autismspektrum-diagnoser. Under studiens gång stod det klart för henne hur avgörande det är att det stöd som ges måste utgå från deltagarnas egna drömmar och erfarenheter och att man tar sikte på mer än att bara skaffa fram ett arbete. I…
  continue reading
 
Genom sitt arbete i Attention Stockholms projekt Stöd i vardagen blev Nicole Wolpher uppmärksam på att det finns många verktyg för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för att få vardagen att fungera: skapa struktur, passa tider och hålla ordning. Men många saknade kunskap och strategier för att hantera sina känslor. Så ett r…
  continue reading
 
Freddot Carlsson Andersson har massor med högskolepoäng och arbetslivserfarenhet. Han har också flera NPF-diagnoser – och han har varit utbränd och sjukskriven många gånger. Nu har han skrivit en bok, B-laget – rapport från ett utanförskap, som handlar om hur det är att känna sig som "den evige praktikanten" som aldrig får en ordnad ekonomi, eller …
  continue reading
 
Sedan många år fördelar staten pengar till kommuner och regioner för att ge dem bättre möjligheter att förebygga psykisk ohälsa och hjälpa personer som drabbas. För att få pengarna måste de ta fram handlingsplaner där de beskriver vilka grupper bland deras invånare som löper risk att drabbas av ohälsa och hur de skulle kunna bli bättre på att föreb…
  continue reading
 
Anders Printz har en lång bakgrund inom psykiatriområdet; han har arbetat som skötare, varit förbundsjurist på RSMH, varit chef för psykisk hälsa-frågorna på Socialstyrelsen och han var regeringens samordnare under det som kallades PRIO-satsningen. Hans senaste uppdrag handlar om att ta fram förslag på hur vården för personer med både skadligt bruk…
  continue reading
 
När Cecilia Ingard var drygt 40 år drabbades hon av en kris och utvecklade ett självskadebeteende som varken hon eller psykiatrin hittade någon lösning på. Senare, med hjälp av konst och studier, lyckades Cecilia börja se på sig själv och sina funktionssätt ur andra perspektiv och tillsammans med vården kunde hon utveckla både språk och strategier …
  continue reading
 
I tidigare avsnitt av podden har Anna Nergårdh berättat om de förändringar som krävs i lagstiftning och arbetssätt för att vi ska kunna skapa ”nära vård”, så vården ska kännas mer sammanhållen och tillgänglig för befolkningen. Men hur ska det gå till i praktiken? Den delikata uppgiften brottas Lisbeth Löpare Johansson med. Hon är projektledare för …
  continue reading
 
Petter Falk är statsvetare vid Karlstad universitet och studerar data och digitalisering ur ett demokratiperspektiv. Han funderar bland annat över vad brukarmedverkan innebär i en digitaliserad värld. Vems data anses viktig för samhället? Och hur värderar man olika uppgifter när man utvecklar nya digitala tjänster inom exempelvis sjukvård och socia…
  continue reading
 
Åsa Konradsson Geukens storebror Mats insjuknade i schizofreni när hon var 14 år, vilket har präglat stora delar av hennes liv. När hon var yngre kände hon så mycket skam kring hans sjukdom att hon inte pratade om det med någon utanför familjen. -I början skämdes jag något enormt, jag hatade sjukdomen, jag hatade honom och var avundsjuk på all uppm…
  continue reading
 
Ett samtal med Hjärnkollambassadören Åsa Höij om vikten av sjukdomsinsikt och att fånga upp tidiga signaler vid svår psykisk sjukdom. Åsa Höij har levt länge med bipolär problematik och återkommande psykoser. Hur lär man sig hantera psykiska sjukdomar som går i skov och som kan påverka ens verklighetsuppfattning? I ett personligt samtal med NSPH:s …
  continue reading
 
Våren 2017 fick Anna Nergårdh i uppdrag av regeringen att leda utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Fyra år och fem betänkanden senare är utredningens arbete klart. En del av förslagen har riksdagen redan klubbat som ny lagstiftning och fler bereds nu i departement och utskott. Detta poddsamtal kretsar kring att omställningen t…
  continue reading
 
Lyssna till Hjärnkollambassadören Anna-Clara Skogholt, nyss fyllda 30 år, som berättar om sina erfarenheter av att insjukna i psykossjukdom som 17-åring och hur hon lärt sig hantera sjukdomen genom åren. Och framför allt – hör vilka lärdomar hon fått av att numera bo på ett äldreboende, i väntan på att få en plats på ett LSS-boende. Hon har fått ta…
  continue reading
 
Ella Kärrfelt (76 år) och Kajsa Edman (69 år) lever båda med ADHD och har upplevt perioder av ensamhet i livet. Och sorg över det som förspillts; bland annat att inte ha fått möjlighet att använda sin begåvning fullt ut. Nu har de hittat en vänskap i varandra, och i de delade erfarenheterna av att i olika situationer välja att presentera sig för om…
  continue reading
 
I det andra poddavsnittet med Anki Sandberg kretsar samtalet om hur NSPH och Hjärnkoll växt fram. NSPH som först var ett nätverk är nu en alltmer sammansvetsad samarbetsorganisation där egenerfarnas röster fångas upp. Hon och Mårten Jansson reflekterar över utmaningarna och vinsterna med att få regionala föreningar att börja samverka kring gemensam…
  continue reading
 
Anki Sandberg avgick i maj 2021 som ordförande för NSPH. Hon har i drygt ett decennium varit en av de mest centrala personerna inom NSPH och har varit med och satt agendan för brukarsamarbetsorganisationen. I ett personligt samtal med Mårten Jansson reflekterar hon över NSPH:s framväxt och om brukarorganisationernas utveckling. Från de första organ…
  continue reading
 
Det är tredje gången gillt för Ullakarin Nyberg att vara med i Kafferast i kunskapsfabriken. Denna gång har samtalet en ny utgångspunkt – hennes egen erfarenhet av cancer och upplevelsen av att vara patient. Välkommen att lyssna till en halvtimmes kloka tankar om sjukdom, återhämtning, döden men framförallt om livet och vikten av förundran. Många k…
  continue reading
 
I detta uppföljande poddavsnitt med Magnus Werner får vi veta mer om hans arbete som brukarsamordnare inom Region Sörmland. Han ska vara med och dra i gång det brukarstyrda förbättringsarbetet i regionen. För att det ska bli möjligt så behöver brukarsamhället stöttas och växa sig starkare, konstaterar han. -Det finns omkring 26 brukarföreningar i o…
  continue reading
 
Magnus Werner berättar i ett öppenhjärtigt och lärorikt samtal om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Lyssna till hans berättelse om att det går att leva ett gott liv och hur hans frekventa självmordstankar faktiskt har varit en krycka att luta sig mot när det varit jobbigt. Detta avsnitt är den första delen av två med Magnus Werner som är bru…
  continue reading
 
Eila Ulf i ett personligt samtal om att vara anhörig – och att samtidigt jobba med att möta anhöriga. Eila Ulf är psykiatrisjuksköterskan som upplevt de praktiska konsekvenserna av psykiatrireformen i mitten på 90-talet; hur slutna sanatorier stängdes för att ersättas av öppna psykiatriavdelningar som tillsammans med socialpsykiatriska insatser sku…
  continue reading
 
Är det vanligare att personer med intellektuell funktionsnedsättning döms till rättspsykiatrisk vård jämfört med andra? Det är en av flera frågor som Hanna Edberg, specialistläkare i psykiatri samt rättspsykiatri, försöker få klarhet i. Hennes långsiktiga mål är denna grupp som lätt hamnar lite mellan stolarna i dagens rättssystem ska få bättre beh…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide