Lars Enarson Podcast offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Lars Enarson Podcast

Lars Enarson

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
*** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com*** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate*** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com*** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson...*** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/l...*** ODYSEE VIDEO: https://odysee.com/@LarsEnarson#ISRAEL #IsraelUnderAttac…
  continue reading
 
0:00 Vad har hänt?4:34 Hur kunde detta hända?10:45 Ett bibliskt perspektiv25:09 Viktig profetia om kriget och bönen37:26 Konkreta böneämnen1. Bed att Gud står upp och försvarar sitt egendomsfolk! (5 Mos 33.26-29)2. Bed om änglar som befriar de som tagits som gisslan av Hamas in i Gaza! (Apg 12.4-11)3. Bed om omvändelse från olydnad mot Guds heliga …
  continue reading
 
”Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel: … Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga” (Upp 3.7-8). Gud har en frälsningsplan från jordens ändar tillbaka till Jerusalem. Se ett videoreportage från vår böneresa till Svalbard! En dörr har öppnats från Norden till Europa och Jerusalem. Nu går vi vidare …
  continue reading
 
Om Gud ändå gör vad han vill, varför ska vi be? John Wesley sa: ”Det verkar som att Gud inte gör någonting utom genom bön.” Jesus lärde oss att be: ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” Bön är att samarbeta med Gud för att förvekliga hans vilja. Gud har lovat en stor väckelse. Vår uppgift är att be till dess väckelsen ko…
  continue reading
 
”Festen är över, det är tid att fasta” var ett av de tilltal som kom under ”Tillsammans för Sveriges” gemensamma ledardagar på Gärdebygården 16-19 augusti. Bönenätverken i ”Tillsammans för Sverige” utlyser därför gemensamt en böne- och fastedag den 24 september 2023. Vi behöver söka Herren i omvändelse och bön. Den 24 september ligger i anslutning …
  continue reading
 
*** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com*** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate*** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com*** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson...*** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/l...*** ODYSEE VIDEO: https://odysee.com/@LarsEnarson#Prayer #Preaching #Bible…
  continue reading
 
*** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com*** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate*** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com*** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson...*** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/l...*** ODYSEE VIDEO: https://odysee.com/@LarsEnarson#Prayer #Preaching #Bible…
  continue reading
 
Vad var det som gjorde att Gud valde Kornelius familj att bli de första hedningarna som fick höra evangeliet och uppleva Andens dop! Vad var det som gjorde att Paulus kunde säga när han skulle besöka Rom: ”Och jag vet att när jag kommer till er, så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått” (Rom 15:29)? Det är denna fulla välsignelse vi också …
  continue reading
 
Climate alarmism is not consistent with science or with the Bible! The church is called to be "the pillar and foundation of truth" (1 Timothy 3.15). Its mission is to preach the Gospel for the eternal salvation of men, not to spread climate hysteria!*** SIGN THE FAMILY PETITION!Take a stand for God’s Word and the family! Sign the petition! https://…
  continue reading
 
Klimatalarmismen stämmer vare sig med vetenskapen eller med Bibeln! Församlingen är kallad att vara ”sanningens pelare och grundval” (1 Tim 3.15). Dess uppgift är att predika evangelium för människors eviga frälsning, inte att sprida klimatalarmism!*** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på https://Norden714.com*** GÅ MED i #Norden714, en bed…
  continue reading
 
“Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan” (Matt 7.25). Lugnet som har börjat lägga sig igen efter Covid pandemin är enbart lugnet före stormen. Kraftigare stormar är på väg! Men när ondskan blir större, kommer också nåden att överflöda ännu mer. Vi sk…
  continue reading
 
“And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock” (Matt 7.25). The calm that has begun to settle in after the Covid “pandemic” is only the calm before the storm. More forceful storms are coming! But when evil abounds, grace will also abound even more. We…
  continue reading
 
“But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like fullers' soap” (Mal 3.2). The first chapter of Ezekiel describes the glory of God as a consuming fire. It was this fire that fell on the day of Pentecost in Acts 2, and it is the fire we should pray for today. The fire of the Spiri…
  continue reading
 
”Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa” (Mal 3.2). Hesekiels första kapitel beskriver Guds härlighet som en förtärande eld. Det var denna eld som föll på Pingstdagen och det är den elden vi ska be om i Nordens länder idag. Andens eld renar och fö…
  continue reading
 
We are to ask God for powerful revival preachers like Gideon's army of 300 soldiers who defeated an overwhelmingly huge crowd of enemies. As John Wesley said in his day: “Give me one hundred preachers who fear nothing but sin, and desire nothing but God, and I care not a straw whether they be clergymen or laymen; such alone will shake the gates of …
  continue reading
 
John Wesley sa på sin tid: ”Ge mig hundra predikanter som fruktar ingenting annat än synd och inte önskar något annat än Gud, och jag bryr mig inte ett strå om de är präster eller lekmän; enbart sådana kommer att skaka helvetets portar och upprätta himmelriket på jorden.” Vi ska be Gud om mäktiga väckelsepredikanter i Norden likt Gideons armé av 30…
  continue reading
 
The blasphemous conference "Jesus loves LGBTQ," that was held recently at a large Church in Stockholm, challenges us all to do something about the creeping development of moral decay that has taken place even among Christians over the past 50 years. We need to help each other set a new standard, to create a new trend of sexual purity and holiness b…
  continue reading
 
Hädelsekonferensen ”Jesus älskar hbtq” i Immanuelskyrkan i Stockholm, utmanar oss alla att göra någonting åt den smygande utveckling av moraliskt förfall som ägt rum också bland kristna under de senaste 50 åren. Vi behöver hjälpas åt att sätta en ny standard! Vi måste skapa en ny trend av sexuell renhet och helighet efter himlens standard. Detta ko…
  continue reading
 
Finns det en synd som är värre än både otukt, mord, trolldom och avgudadyrkan? En synd för vilken vi kommer att kastas för evigt i sjön som brinner med eld och svavel? John Wesley sa: ”Ge mig hundra predikanter som fruktar ingenting annat än synd och inte önskar något annat än Gud, och jag bryr mig inte ett strå om de är präster eller lekmän; enbar…
  continue reading
 
Colin Urquhart profeterade kort innan han dog 2014 att det kommer att bli tio år med splittring emellan avfall och upprättelse i församlingen i Norden. Vi är nu i slutfasen av denna process. David Wilkerson profeterade likaså om en uppdelning mellan en liberal, ekumenisk, politiskt motiverad, hbtq-vänlig kyrka och en andlig, ”underjordisk”, bibeltr…
  continue reading
 
The angels said to Lot, “Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away.” (Gen 19.17) Yeshua said that the time of his return will be like the time of Lot. We are living today in a Sodom society. God is calling us to come up higher and flee into the rock, Messiah Yeshua/Jesus. Paul…
  continue reading
 
Änglarna sa till Lot: ”Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under.” (1 Mos 19.17) Jesus sa att tiden för hans återkomst kommer att likna Lots tid. Vi lever idag i ett Sodom samhälle. Gud kallar oss att komma högre upp i Anden och fly in i klippan Messias. Paulus sa: ”För hans …
  continue reading
 
*** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com*** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate*** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com*** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson...*** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/l...*** ODYSEE VIDEO: https://odysee.com/@LarsEnarson#Prayer #Preaching #Bible…
  continue reading
 
”Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren … Samuels ord kom till hela Israel” 1 Sam 3.1 och 4.1. Allt Gud gör börjar alltid med bön. Bedjarna avgör historiens utgång. Samuels profetiska tjänst inledde en helt ny epok i Israels historia som beredde vägen för David. Vi är inne i samma profetiska skeende inför Messias ankomst och behöver be ivrigt och…
  continue reading
 
*** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com*** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate*** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com*** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson...*** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/l...*** ODYSEE VIDEO: https://odysee.com/@LarsEnarson#Prayer #Preaching #Bible…
  continue reading
 
”Han träder fram…Han vandrar de vägar han fordom gick” (Hab 3.6). Samma fenomen som karaktäriserade ”roparväckelsen” under 1800-talet, kommer att upprepas i den sista tiden. Gud kommer att använda de enkla. Barfotabarnen hade ingen lokal församling bakom sig. Konventikelplakatet kommer att återkomma i ny skepnad. Väckelsen kommer att förföljas grym…
  continue reading
 
When Jesus met Peter after the resurrection, he had only one question, "Do you love me?" (Jn 21.16). We need both faith and hope to make it through the trials in the last days. But more than anything, we need our first love for the Master flowing from daily communion with him. We look forward to publishing not only more Swedish, but also more Engli…
  continue reading
 
När Jesus mötte Petrus efter sin uppståndelse hade han bara en fråga: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" (Joh 21.16) Väckelsen vi ber om innebär att den första kärleken tänds i våra hjärtan. Den gör att vi kan gå igenom vad som helst. ”kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket. Dess glöd är eldens glöd, en Herrens låga. V…
  continue reading
 
"A highway shall be there, and it shall be called the Way of Holiness" (Isaiah 35.8). A great work needs to be done in prayer to pave this holy highway for revival, from the ends of the Earth, back to Jerusalem! Many prayer workers are needed, like Paul's co-worker Epaphras who fought and worked hard in prayer for the believers in Colossae (Col 4.1…
  continue reading
 
”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas ’den heliga vägen’.” Jes 35.8 Ett stort arbete behöver uträttas i bön för att bana denna heliga väg för den yttersta tidens väckelse från Nordens korsmärkta länder till Jerusalem! Det behövs många bönearbetare likt Paulus medarbetare Epafras som kämpade och arbetade hårt i bön för d…
  continue reading
 
”Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda…Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det" (Apg 10, 17). Det är både ett glädjebudskap och ett allvarsbudskap att Gud till slut kommer att döma all …
  continue reading
 
OBS! OM PROGRAMMET TAS NER finns den på https://odysee.com/@LarsEnarson - Norden714 startade 2018 utifrån ett profetiskt tilltal: ”Det som sker nu [i Sverige] ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.” Strategin kommer från djävulen "som förleder hela världen” (Upp 12.9) och verkställs genom dem …
  continue reading
 
”Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ‘Har Gud verkligen sagt?’” (1 Mos 3.1) Avfallet från tron börjar med ett ifrågasättande av Bibeln. ”Vi tillber inte en bok, vi tillber Gud!” ”Jag håller inte riktigt med Paulus där.” ”Jag känner inte igen mig i den bibelversen.” På detta sätt tillverkar …
  continue reading
 
”Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er” (2 Kor 6.17). Avfallet i den sista tiden innebär ett uppror mot Tio Guds Bud, framför allt när det gäller Bibelns syn på familjen och sexuell renhet. Avfallet i församlingen har lett till att Nordens länder idag är ny-hedniska länder, s…
  continue reading
 
”Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans.” (Fil 3.10). #Norden714 har utlyst en bönevecka 22-28 mars, 2021 i förberedelse inför påsk och också inför Nordens dag den 23 mars. De tre första dagarna, 22-24 mars, uppmanar vi till fasta. De…
  continue reading
 
Lars Enarson fortsätter sitt personliga vittnesbörd med tilltal han fått från Herren om den andliga situationen i Sverige och Norden. 1980-talet präglades av kärlekslöshet från alla håll. Herren sa: ”Ni har ingen väckelse var sig i nya eller gamla församlingar i Sverige. Ni behöver alla ödmjuka er inför mig och ropa till mig om nåd så att jag kan f…
  continue reading
 
Jesus grät över Jerusalem därför att folket inte förstod den tid då Herren besökte dem. Luk 19.41-44 Väckelser är tider då Gud kommer på besök genom ett utgjutande av den helige Ande och skaror kommer till tro. Sådana väckelser föregås alltid av intensiv och uthållig bön, vilket är ett hårt arbete. I detta budskap berättar Lars Enarson från sitt li…
  continue reading
 
Det kommer en prövningens stund över hela världen för att sätta dess invånare på prov, (Upp 3.10) precis som lärjungarna prövades i Getsemane. (Lk 22.31) Om vi likt Petrus litar på oss själva kommer vi att falla. Om vi förtröstar på Herren och lär oss att vaka i Ordet och bönen kan vi stå fasta i prövningens stund. ”Ringaste barn som beder lever oä…
  continue reading
 
Vi lever i en orolig tid med skakningar över hela världen. Det finns två diken vi behöver undvika: å ena sidan att helt koncentrera vår bön på en politisk förändring och å andra sidan att strunta i all politik. Utan en omvändelse och väckelse i församlingen kommer vi inte att få se en positiv förändring i samhället. Det antikristliga nedbrytandet a…
  continue reading
 
"Hednafolken larmar, riken vacklar” (Ps 46.7). #Norden714 startade utifrån ett tilltal i januari 2018: ”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.” Den antikristliga diktaturen kryper allt närmare. Jesus sa: ”såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare…
  continue reading
 
En väckelse är ett suveränt verk av Gud genom ett utgjutande av den Helige Ande som gör att 1) Guds folk blir radikalt väckta till en brinnande kärlek till Gud och en stark längtan efter renhet och helgelse. 2) Syndare får nöd över sitt tillstånd och börjar vända sig till Gud i stora skaror. Väckelser har alltid föregåtts av intensiv bön. När Gud k…
  continue reading
 
”Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo” (Upp 19.7). Ett bibliskt äktenskap ingås i två faser: trolovning (helig-görande, avskiljande) och bröllop (upptagande). Vi är nu trolovade med Messias, hans heliga, avskilda för honom och ser fram emot att Jesus ska ta oss till sig. ”Om…
  continue reading
 
“Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.” Heb 10:36 Gud har genom många profeter lovat sända en mäktig väckelse i den sista tiden över Nordens länder, en väckelse som kommer att sprida sig ner över hela Europa. Gud hade lovat välsigna Jakob. När hans bror kom emot honom för att döda honom brottades Jakob med Gud hel…
  continue reading
 
Jesaja profeterar om en tid då rättvisan trängs tillbaka och sanningen vacklar på torget (Jes 59.14). I vår tid motsvaras torget av media. Antikrist kommer att slå ner sanningen till jorden (Dan 8.12). Vi befinner oss nu i en antikristlig tid med förvirring och en oerhörd strid om sanningen. Det yttrar sig inte minst när det gäller Corona och valet…
  continue reading
 
Nordens karta liknar ett lejon på språng ner över Europa. Lejonet av Juda stam ska resa sig i församlingen i Norden i den sista tiden och vi ska förmedla evangeliets kraft till Europa. Detta är Nordens kallelse! ”När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?” (Am 3.8)#Finland representerar de …
  continue reading
 
Vi måste gå igenom prövningar! ”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.” 1 Pet 4.12 Prövningar gör oss beroende av Jesus, vilket gör att vi växer i vår tro. Gud bereder alltid en utväg ur varje prövning och den utvägen är Jesus, som är vägen, sanningen och livet. Gud …
  continue reading
 
”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det” (Hes 22.30). Gud söker förebedjare för att rädda våra länder. ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” (Jak 5.16). Vi är kallade att bli som Davids hjältar som inte gav upp och flyd…
  continue reading
 
BÖNELEDARE: Lars och Harriet Enarson Israel, Kenneth Witick Finland, Claes-Göran Bergstrand Sverige, David Hansen Danmark, Jan-Ernst Gabrielsen Norge, Johannes Enarson Israel, m fl. EXTRA! Kevin Jessip USA Organisatör och ledare tillsammans med Jonathan Cahn på världsbönedagen The Return i Washington DC 26 sep!De korsmärkta länderna i Norden har en…
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide