Allan Seppa offentlig
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
 
Loading …
show series
 
Automatiserat beslutsfattande blir allt vanligare i svensk förvaltning. Handläggningsprocesser vid Skatteverket, Försäkringskassan och andra statliga myndigheter är i olika grad automatiserade. I början av året gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas även i …
 
Efterfrågeflexibilitet lyfts ofta som en del av lösningen på elmarknadens utmaningar. Men vad krävs för att hushåll ska anpassa sin energianvändning? Hur effektiva är prissignaler för att förändra invanda beteenden? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Mattias Vesterberg hushållens möjligheter och incitament att aktivt bidra till att lösa elmar…
 
Hur kan vårdens förbättringsarbete stärkas? Hur kan nationell uppföljning bidra till hälso- och sjukvårdens mål? Och var är behovet av statliga insatser störst för att säkerställa en god vård? Regeringens särskilde utredare Lena Hellberg presenterar betänkandet i utredningen om sammanhållen kunskapsstyrning. Medverkande Karin Båtelson, förste vice …
 
Hur fungerar styrningen och finansieringen av vården i Sverige? Hur har utvecklingen sett ut över tid? Och vad behöver förändras? I en ny SNS-rapport gör forskaren Anders Anell en bred genomlysning av vårdens styrning, med fokus på utmaningar och möjligheter till förbättringar. Medverkande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens soci…
 
Trots ambitiösa klimatmål är utsläppen från transportsektorn alltjämt höga. Hur kommer det sig att åtgärderna för att minska klimatpåverkan från denna sektor inte har haft större effekt? Vilka typer av styrmedel fungerar? I en ny SNS-rapport analyserar transportforskaren Maria Börjesson hur väl lämpad den svenska klimatpolitiken är för att möta utm…
 
Bidrar allmännyttan till jämlikhet i boendet? Vad innebär det att allmännyttan ska bedrivas enligt ”affärsmässiga principer”? Hur har allmännyttan och den generella bostadspolitiken utvecklats över tid? I en ny SNS-rapport diskuterar forskaren Martin Grander möjliga vägar framåt för den svenska bostadspolitiska modellen. Medverkande Martin Grander,…
 
SNS bjuder in den särskilde utredaren Maria Hemström Hemmingsson för ett samtal om de föreslagna förändringarna. Medverkande Lars Calmfors, professor emeritus vid IIES, Stockholms universitet Maria Hemström Hemmingsson, särskild utredare vid utredningen En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster och generaldirektör vid IFAU Theres…
 
Skuldsättningen i svenska företag har ökat under de senaste åren. Sedan pandemiutbrottet har aktiviteten i ekonomin minskat och siffror från SCB visar att den årliga tillväxttakten i företagslånen har ökat under de tre senaste månaderna. Hur ser risken ut för en våg av företagskonkurser? Hur ser beredskapen ut i domstolar och bland konkursförvaltar…
 
Flera länder har valt att utöka undervisningstiden i skolan för att höja kunskapsnivån. Förslaget har förts fram även i Sverige. I en ny SNS-rapport undersöker tre forskare vilka långsiktiga effekter tidigare skolreformer på området har haft för barns kunskaper och arbetsmarknadsutfall. Medverkande Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande i ut…
 
De senaste tio åren har e-handeln i Sverige fyrdubblat sin omsättning och motsvarar idag runt 10 procent av detaljhandeln. En genomsnittlig månad handlar 65 procent av svenskarna på nätet. Men hur miljövänlig är e-handeln? Vad kan e-handels- och logistikföretag göra för att transporterna ska bli mer klimatsmarta? Och hur har coronakrisen påverkat k…
 
SNS förtroenderådsmöte den 11 juni 2020 avslutades med ett forskarsamtal om coronakrisen. John Hassler, Johannes Lindvall och Eva Mörk delar med sig av sina reflektioner om hur krisen påverkar ekonomin, samhället och demokratin. Medverkande John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms univer…
 
Den första juni överlämnades den statliga utredningen om en moderniserad arbetsrätt till regeringen. Den särskilde utredaren, huvudsekreteraren, arbetsmarknadens parter och forskare samtalar om de föreslagna förändringarna. Medverkande Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv Marie Gartell, huvudsekreterare vid utredningen om en moderniserad arbet…
 
Marknaden för e-hälsotjänster fortsätter att växa och drivs på av en snabb teknikutveckling. Fördelarna med att samla och dela patientdata digitalt är många, men väcker också frågor om dataskydd och integritet. I en ny SNS-rapport beskriver forskaren Cecilia Magnusson Sjöberg de rättsliga aspekterna av e-hälsa i dagens vårdsystem. Vilka motsägelser…
 
Ett samtal om Sveriges psykologiska försvar med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och den särskilde utredaren Anders Danielsson. Medverkande Mikael Damberg (S), inrikesminister Anders Danielsson, särskild utredare för utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar. Han är landshövding för Västra Götaland och har tidigare varit gen…
 
Exporten är viktig för svensk ekonomi. Åtgärder för att motverka smittspridningen av coronaviruset i form av stängda gränser och stränga restriktioner har fått världshandeln att bromsa. Medverkande Ylva Berg, vd, Business Sweden Rikard Forslid, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet Anna-Karin Jatko, generaldirektör, Exportkreditnämnde…
 
Offentliga investeringar i allt från sjukhus till motorvägar överskrider ofta budget. Vad beror det på? Och hur kan det undvikas? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Giancarlo Spagnolo problemet och föreslår lösningar. Medverkande Sigbritt Karlsson, rektor, KTH Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, Umeå universitet Eva-Lotta Löwstedt Lu…
 
Covid-19 lamslår ekonomier och hotar folkhälsan i land efter land. Vilka globala politiska och ekonomiska maktförskjutningar ger coronapandemin upphov till? Hur påverkas utvecklingen av agerandet i USA, Kina, Ryssland respektive EU? Vilken roll spelar det internationella samfundet? Hur kan fattiga länder komma att drabbas? Medverkande Torbjörn Beck…
 
Hur påverkas olika delar av bostadsmarknaden av coronakrisen? Hur motståndskraftiga är de svenska hushållen? Och vad kan göras för att upprätthålla den finansiella stabiliteten? Medverkande Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen Cecilia Hermansson, forskare vid avdelningen för fastighetsekonomi och finans, KTH Annika Winsth, chefekonom, …
 
Beslut att investera i infrastrukturprojekt är ofta förknippade med omfattande kostnader och långa tidshorisonter. Finns skäl att investera i infrastruktur nu när räntan är låg? Hur ser riskerna ut för skattebetalarna? Detta är något som transportforskaren Disa Asplund analyserar i en ny SNS-rapport. Medverkande Disa Asplund, forskare vid VTI, Stat…
 
I coronakrisens kölvatten har många länder vidtagit långtgående åtgärder för att minska smittspridningen. Regeringar runt om i världen har fått mer makt på bekostnad av folkvalda parlament och på många håll hotas grundlagsskyddade rättigheter. Vilka effekter får detta på demokratin och vad kan vi lära oss av tidigare erfarenheter? Medverkande Staff…
 
Stora investeringar i både produktionsledet och distributionsledet är en förutsättning för att ställa om energisystemet till en större andel förnybar elproduktion. I en ny SNS-rapport analyseras hur inkomst- och fastighetsbeskattningen påverkar investeringar och reinvesteringar i energisektorn. Medverkande Peter Nilsson, adjungerad professor i skat…
 
I kölvattnet av coronakrisen har EU:s medlemsländer vidtagit många och långtgående åtgärder för att minska smittspridningen. EU:s yttre gräns är nu stängd till 15 maj, men även inom unionen utmanas den fria rörligheten av varor, tjänster och människor – friheter som är själva grundbulten i Europasamarbetet. EU:s statsstödsregler har också luckrats …
 
Fastighetsbolag, i synnerhet med exponering mot handel, hotell och restaurang, drabbas hårt av coronakrisen. Vad händer om allt fler hyror uteblir och vakanserna ökar? Hur påverkas fastigheternas värde om krisen håller i sig? Och vad innebär oron på obligationsmarknaden för fastighetsbolagens finansieringsmodeller? Medverkande Max Barclay, Nordench…
 
Coronakrisen sätter fokus på att ta tillvara digitala lösningar inom äldreomsorgen på ett bättre sätt. Vad försvårar användandet av ny teknik? Regeringens särskilde utredare Peter Larsson presenterar slutbetänkandet i utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen. Medverkande Ejja Häman Aktell, chef för äldreomsorg, Skellefteå kommun Peter Larsson,…
 
Samhällets digitalisering ökar beroendet av ständig tillgång till el. Elsektorn blir därmed ett riskområde där brister och sabotage kan få allvarliga konsekvenser. Hur väl förberett är Sverige på digitala angrepp mot viktig infrastruktur? Hur kan myndigheter och företag skydda sig? Och hur skulle en cyberattack mot Sveriges elnät kunna se ut? Medve…
 
SNS/SHOF Finanspanel gästas av vice riksbankschef Anna Breman för ett samtal om penningpolitikens roll i kriser lik den vi nu är mitt inne i. Vilka åtgärder har Riksbanken vidtagit? Hur ser samordningen ut med andra myndigheter i Sverige? På vilket sätt arbetar Riksbanken och andra centralbanker för att motverka effekterna av coronapandemin? Christ…
 
Är Sverige på väg att uppnå målet om nettonollutsläpp år 2045? Ligger regeringens första klimatpolitiska handlingsplan i linje med vad som behöver göras? Och vad innebär coronakrisen för klimatarbetet? Enligt klimatlagen, som är en del av det klimatpolitiska ramverket, ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan för att re…
 
Kan Carbon Capture and Storage (CCS), det vill säga koldioxidlagring, bli ett viktigt bidrag till minskade koldioxidutsläpp? Vad krävs i så fall för att tekniken ska slå igenom i Sverige? Och vilka är riskerna och osäkerhetsmomenten? Det är några frågor som vi diskuterar tillsammans med Filip Johnsson, en av författarna till ”SNS Konjunkturrådsrapp…
 
Åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset har dämpat den ekonomiska aktiviteten och företagens efterfrågan på krediter för att undvika akuta likviditetsproblem ökar snabbt. Om restriktionerna håller i sig riskerar många företag att gå i konkurs, vilket i sin tur skulle påverka banksektorn. Så vad händer med balansräkningarna i banksekt…
 
Hur har det gått på arbetsmarknaden för de flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under de senaste åren? Det har forskaren Pernilla Andersson Joona ingående analyserat i en ny SNS-rapport. Sverige har länge fört en integrationspolitik där deltagande i introduktionsinsatser utgör en viktig del. Många tidigare studier om etablering h…
 
Situationen för svensk sjukvård var ansträngd redan innan utbrottet av coronaviruset. Smittspridningen innebär svåra påfrestningar och varje möjlighet att underlätta situationen behövs. Kompetensförsörjningen i vårdsektorn är en överhängande utmaning och det finns förhoppningar om att ökade inslag av AI ska bidra till att avlasta vården. Så vilken …
 
Sveriges regering och riksdag har beslutat att förbättringar av transportsystemet ska prövas enligt en så kallad fyrstegsprincip. Tanken är att det ska finnas en tydlig prioriteringsordning för olika typer av förbättringsåtgärder inom infrastrukturområdet. Det sista steget enligt denna princip är investeringar i ny infrastruktur, exempelvis nya sta…
 
Testningen av covid-19 ska utökas i Sverige. Hur ser förutsättningarna ut och vad behöver göras för att utvidga den nationella provtagningen i enlighet med regeringens beslut den 31 mars? Siv Andersson, professor i molekylär biologi, och Lars Engstrand, professor i smittskydd, båda knutna till Science for Life Laboratory (SciLifeLab), berättar i de…
 
Den globala ekonomin har tvärstannat till följd av de åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av coronaviruset. Många företag inom både tjänstesektorn och industrin har de senaste veckorna permitterat eller varslat stora mängder personal. Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen ligger varslen i dag på samma nivåer som under den akuta f…
 
Sverige och andra länder har på kort tid beslutat om olika inskränkningar för människor och företag i syfte att värna liv och folkhälsa. Något som bland annat har medfört störningar i handel och gränsöverskridande leverantörskedjor för företag samtidigt som hushållens efterfrågan på varor och tjänster, och företagens planerade investeringar, krafti…
 
Samtidigt som land efter land kämpar med att dämpa smittspridningen varnar allt fler för förödande långsiktiga konsekvenser av att ekonomin stängs ned, i form av massarbetslöshet och depression. Hur ska coronapandemins effekter på liv och hälsa vägas mot konsekvenserna för samhället på sikt? Frågan är mycket komplex och har inte ett entydigt svar, …
 
Det finanspolitiska ramverket kom till efter den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet. Syftet var att skapa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik samt skapa marginaler för kristider. Ramverket innefattar en stram statlig budgetprocess, extern uppföljning och ett antal budgetpolitiska mål, däribland överskottsmålet. I takt m…
 
Senaste Pisa-undersökningen visade en uppgång i svenska elevers resultat. Men det var många elever som inte deltog i undersökningen på grund av bristande kunskaper i svenska. Antalet utlandsfödda elever i det svenska skolsystemet har på senare år ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2017 dubblerades andelen utrikes födda elever i årskurs 9. Samtidigt obs…
 
Till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringen har Sveriges kommuner väldigt olika förutsättningar. Många har redan i dag svårt att klara sitt välfärdsuppdrag och det blir troligen inte lättare under kommande decennier. Med anledning av detta har den parlamentariska Kommunutredningen, med representanter från samtliga riks…
 
Nio forskare från olika discipliner ingår i SNS Konjunkturråd 2020. Deras utgångspunkt har varit att utifrån befintlig forskning beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Rapporten svarar också på frågor som ofta diskuteras i den svenska debatten, till exempel hur effektivt det är med klimatbistånd och om Sverige bör skapa ett större…
 
Can negative interest rates and other unconventional measures accelerate the economy? And how are the financial markets affected by the monetary stimulus packages? The chief economist of the European Central Bank, Peter Praet, visits this seminar from SNS to discuss the limits of monetary policy and what role the fiscal policy can play.…
 
Regeringen gav 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vilka vårdområden som bör koncentreras till färre sjukhus. Arbetet väntas påverka resurser och kompetensförsörjning vid olika sjukhus på olika sätt och målet är att förbättra vårdkvaliteten för patienterna. Socialstyrelsens arbete har kommit en bra bit på vägen och regionerna kan nu ansöka…
 
The Government has appointed a study to analyze the pros and cons of Swedish participation in the EU's banking union. Some of the issues raised by the investigation are: How is supervision and crisis management affected? What will be the consequences for Swedish banks' competitive conditions? Under what conditions can Sweden participate? In this se…
 
The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019 was awarded jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer for their experimental approach to alleviating global poverty. The research has already helped in alleviating global poverty and has great potential to further improve the lives of the most impover…
 
En schablonbild av företagsledare är att de beslutar rationellt för att maximera sin egennytta, utan större hänsyn till andras intressen, och synen på vd:ar kan ha betydelse för hur regleringar av marknadsvillkor och annan lagstiftning riktad mot företag utformas. Genom sina inflytelserika positioner kan vd:ars beteende också tänkas påverka normer …
 
Riksbankskommittén har gjort en genomlysning av Riksbankens uppdrag och organisation, bland annat mot bakgrund av erfarenheterna från finanskrisen, internationaliseringen av de finansiella marknaderna, nya risker i det finansiella systemet och minskad kontantanvändning. Nu presenterar Mats Dillén, ordförande för den parlamentariska Riksbankskommitt…
 
EU-rätten påverkar i hög grad Sveriges skattelagstiftning inom företagsbeskattningen. Inom EU, liksom även inom OECD och G-20, pågår ett omfattande arbete för att motverka olika former av skatteplanering och skatteflykt. EU:s statsstödsregler fungerar också i viss mån som skydd mot införandet av särskilt förmånlig skattelagstiftning i medlemsstater…
 
Under hösten börjar nya regler gälla för lagring av uppgifter om elektronisk kommunikation vid brottsbekämpning. Enligt de nya datalagringsreglerna är tele- och internetoperatörer skyldiga att spara uppgifter om elektronisk kommunikation så att polis och andra brottsbekämpande myndigheter kan få tillgång till dem för att hindra och utreda brott. Me…
 
AI, digitalisering och automatisering förändrar både de produktionsprocesser, affärsmodeller, organisationer och de varor och tjänster som produceras i snart sagt alla sektorer och branscher. Hur påverkar detta vilka förmågor och kunskaper som behövs framöver? Vilka arbetstillfällen kommer att försvinna och vilka kommer att skapas? Och vad krävs fö…
 
I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i januari fastslogs att hedersvåldet måste bekämpas med strängare straff. Tidigare utredningsarbete har dragit samma slutsats. Frågan är hur det ska ske. Riksåklagare Petra Lundh har utsetts till särskild utredare och ska se över hur en lag mot hedersbrott kan utfo…
 
Loading …

Snabbguide

Upphovsrätt 2020 | Sitemap | Integritetspolicy | Användarvillkor
Google login Twitter login Classic login