Autistic offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Näravårdpodden - en podcast från SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Unsubscribe
Unsubscribe
Varje vecka
 
Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.
  continue reading
 
Artwork

1
Acceptanspodden

Anna Malcus & Charlotte Boqvist

Unsubscribe
Unsubscribe
En gång i månaden
 
En podd om Autism, ADHD, Tourettes, Språkstörning och övriga NPF-diagnoser. Med Acceptanspodden vill vi öka förståelsen och acceptansen för Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF) i samhället. Anna Malcus och Charlotte Boqvist välkomnar dig till en podd fylld av acceptans, respekt och kärlek för hela NPF-familjen.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
”Vi vill ge bästa möjliga hälsa för befolkning. Invånarna ska få den vård de behöver när de behöver den - det kräver omställning till nära vård.” Hur tänker politiker om deras ansvar för att driva på omställningen till nära vård? Lyssna till Rachel De Basso regionstyrelsens ordförande (s) i Region Jönköpings län och ordförande i SKR:s Sjukvårdsdele…
  continue reading
 
”Informationskontinuiteten är det som vi behöver allra mest, egentligen.” I detta avsnitt diskuterar vi digitalisering, innovation och hoppet om att vi nu kan bygga en infrastruktur som ger stöd för en personcentrerad, sammanhållen nära vård för invånare, medarbetare och vårdgivare över hela landet. Ett samtal med Daniel Forslund som drivit dessa f…
  continue reading
 
”Många av utmaningarna vi står inför är inte specifika för Sverige utan vi har god grund för att vi måste bygga hälso- och sjukvården utifrån människors närmiljö, deras förutsättningar och att de ska vara delaktiga - det är bästa sättet att bygga en jämlik hälsa.” För fyra år sedan kom slutbetänkandet i utredningen om en God och nära vård. En utred…
  continue reading
 
”Ta inte för givet att människor fungerar på samma sätt - med en ökad medvetenhet kan vi göra anpassningar som gör det bättre för autister, vilket också är bra för andra, tror jag.” Nära vård handlar om att du som person blir sedd, lyssnad till och får dina behov tillgodosedda utifrån dina förutsättningar och förmågor. Det handlar om: Vad som är vi…
  continue reading
 
”En aktiv patient ser man positivt på nu, det är det 1177 handlar om i grunden.” ”Även som sjuk ska man känna självständighet och inte tänka på att vara sjuk hela tiden - sammanhållen planering är nästa demokrati-reform efter journalen på nätet.” Dokumenterad överenskommelse och sammanhållen planering är viktiga delar i en personcentrerad och säker…
  continue reading
 
”Den största vinsten med överenskommelsen är att jag känner mig trygg och får tillit till de som hjälper mig med vården.” Dokumenterad överenskommelse ska säkerställa delaktighet, personcentrering och säkerhet i vårdinsatserna. Det skapar trygghet för alla parter om vad som är nästa steg, vem som ska göra vad och vem som är fast vårdkontakt. Lyssna…
  continue reading
 
”Det blir både mer tillgängligt och personcentrerat och kanske också högre kvalitet om vi kan skräddarsy ditt rehabiliteringsprogram utifrån dina behov.” Patrik Göransson, enhetschef innovation och utveckling, Ängelholms sjukhus, Region Skåne berättar om hur de utvecklat rehabilitering för att bättre möta cancerpatienternas behov med hjälp av ny te…
  continue reading
 
”Nära vård inrymmer väldigt mycket av de transformeringarna vi behöver göra, där vi måste vara gränsöverskridande och se hur relationerna och nätverken runt en patient ser ut.” Ett samtal om hur vi organiserar oss, varför det ser ut som det gör och hur vi kan se framåt för att möta de utmaningar vi står inför. Om att gå från det enkla till det komp…
  continue reading
 
”Vi människor gillar inte att ändra oss - vi gör det först när det blir eld i baken - många upptäcker då att det inte var så farligt.” Veckans podd med Felicia Gabrielsson-Järhult, lärare och doktorand vid Jönköping University om hur vi använder digitala tjänster från rapporten ”Hur klickar vi med vården?”. Ett samtal om vikten av personcentrering,…
  continue reading
 
”Det finns ett stort politiskt engagemang att driva frågorna kring god och nära vård men vi måste röra oss från de goda piloterna till att skala upp till länsgemensamma arbets- och förhållningssätt - det måste gå fortare.” Systemledning i praktiken - hur går det till och vad krävs för att kunna prioritera det gemensamma? Med Lars Liljedahl, kommunc…
  continue reading
 
”Det ställer till så mycket problem för oss att vi inte får ihop det i mellanrummen.” ”Vad har vi för samverkansformer som verkligen ger effekt.” Systemledning - vad är det och varför är det viktigt för omställningen till Nära vård? Lyssna till Kajsa Westling, Experio Lab och Anders Printz, Samhällsnytta, som stöttat Västernorrland och Värmland i a…
  continue reading
 
”Att även om det är i livets slut så är det just livet vi ska fokusera på - för både patient och anhöriga.” I den palliativa vården är det som allra viktigast att vi tar bort alla mellanrum. Det behöver fungera sömlöst över kommun och region och vara nära. Hur får vi till en jämlik och tillgänglig palliativ vård i ett helt län? Lyssna till hur man …
  continue reading
 
”Ledarskapet behöver skapa förutsättningar för att inspirera, hämta in kunskap, utvärdera och ompröva hela tiden.” Johan Kaarme, chef vård- och omsorgsavdelningen SKR, om vikten av att balansera bilden att det finns saker som fungerar och annat som behöver förbättras. Ett samtal om ledarskap, mod, samarbete, eget ansvar och det gemensamma målet.…
  continue reading
 
”Vi hade samma patient men såg det från olika håll.” ”Jag ser att äntligen händer det något nu, men det är stora kulturförändringar vi måste igenom.” ”Det finns inga förlorare i detta - patienten bryr sig inte om varifrån vi kommer, hemsjukvård eller vårdcentral.” I Tingsryd, Region Kronoberg har man identifierat behov av samordning för att minska …
  continue reading
 
”Ökad trygghet och mer kunskap om patienten verkar leda till att de inte hamnar på sjukhus.” I Region Östergötland har Äldrevårdsmottagningar lett till färre sjukhusinläggningar, vårddagar och minskade kostnader - proaktivt, samordnat och tryggare för patienten. Magnus Nord, forskare vid Linköpings universitet och distriktsläkare berättar om arbete…
  continue reading
 
”Hur kan vi förändra våra arbetssätt, tillsammans, för att skapa ett värdigare liv för invånaren och använda våra resurser på ett bättre sätt med de utmaningar vi ser runt hörnan?” I Ljungby kommun har region och kommun gått samman och arbetat med två delar. 1. Informationsdriven vård där de delat hälsodata mellan region och kommun och med hjälp av…
  continue reading
 
”Vi behöver bygga tillbaka tilliten och möta människor där de är, i ögonhöjd.” Hälsomottagningen på Riastugan i Falun finns inte på vårdcentralen utan i Hela människans lokaler. Där kan personer som lever i hemlöshet få hjälp med sin hälsa och enklare sjukvård utifrån förutsättningar och behov. Samtal med Ulrica Strömgren, sjuksköterska Hälsomottag…
  continue reading
 
”Vi vill inte bara släcka bränder utan också arbeta med det som ger resultat längre fram.” ”Det ger stora effekter när man tittar på hela verksamhetens alla listade patienter.” Att systematiskt och strukturerat använda data för att förbättra verksamheten skapar förutsättningar för bättre hälsa hos patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. …
  continue reading
 
”God och nära vård det är kärnan i primärvården - det är där människor befinner sig.” ”Ju mer vi hjälps åt desto mindre resurser kräver det av var och en och det blir bättre för medborgaren.” Cecilia Persson, verksamhetschef på vårdcentralen i Svalöv med 11 000 listade patienter och där personalen arbetar i team i den sk Svalövsmodellen. Ett avsnit…
  continue reading
 
”De riktigt kloka sakerna kommer vi inte på i ledningen men vi behöver ha ledande principer och tydlig målbild.” ”Hela kedjan behöver fungera - det jag gör ska underlätta för nästa och nästa och nästa…” Vi vet att vi måste ta till oss nya arbetssätt och ställa om för att klara framtiden. Men hur orkar vi när det är mycket som ska göras och det är t…
  continue reading
 
”Vi behöver dra nytta av primärvårdens logik för att behandla psykisk ohälsa.” Psykisk ohälsa är den näst största ohälsoproblematiken hos befolkningen med stor risk för samsjuklighet. Ett avsnitt om hur vi kan utveckla bättre insatser i hela samhället för att möta och förebygga psykisk ohälsa. Samtal med Kerstin Evelius, chef för sektionen folkhäls…
  continue reading
 
”Vi känner att det inte är optimalt organiserat, att det inte är så meningsfullt och värdeskapande som vi vill. Då är det inte en sak som är svaret utan vi behöver förmågan att integrera många olika sorters kunskap och perspektiv.” ”AI kan hjälpa oss att bli bättre, knuffa oss i rätt riktning.” Det talas om det överallt - AI - men vad innebär det f…
  continue reading
 
”Vi har strävan att förstå och implementera arbetssättet kring personcentrerad vård.” Personcentrering är en viktig pusselbit i utvecklingen mot en Nära vård. Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet, undersöker, forskar och utvärderar effekterna av personcentrerad vård. Centrumföreståndare Axel Wolf berättar om positiva ef…
  continue reading
 
”Det är inga undanträngningseffekter överhuvudtaget, utan har tvärtom lett till att vi har minskat köerna.” Patrik Tydén, tf verksamhetschef hjärt- och lungmedicin på Skånes universitetssjukhus berättar hur sjukhuset tillsammans med primärvården har arbetat med omställning av de akuta vårdflödena. Det har lett till 5000 färre besök på akuten och mi…
  continue reading
 
”Digitaliseringen - verktyg för att stödja människor i sitt liv och levande.” Nära vård och digitalisering hänger tätt ihop men hur? Patrik Sundström, VD för Inera (tf VD när avsnittet spelades in) pratar om att digitaliseringen är en självständighetsreform där invånare ska kunna komma nära välfärdssystemet på det sätt som jag vill och önskar. Han …
  continue reading
 
”Det är så många kunskaper som behöver förenas, där man behöver få inblick i andra sätt att tänka.” Bodil Jönsson i ett samtal om nyfikenhet, överlappande kunskap och tankens kraft. Om att föra samman, förmedla kunskap och att våga vara personlig. Men också om delaktighet, en framtidsvision om AI och naturlig intelligens.…
  continue reading
 
”Akuten är en spegel av hur många patienter som hamnar mellan stolarna.” ”Vi såg inte Nära vård som ett sidoprojekt utan i alla styrgrupper sitter verksamhetschefer och chefläkare - de bär besluten om omställningen.” I en utmanande tid har Region Gävleborgs arbetat med att samla och samordna system för digitala tjänster utifrån 7 programområden som…
  continue reading
 
”Vi måste se välbefinnandet och den psykiska hälsa som en uppgift för hela samhället.” Ett samtal med socialminister Jakob Forssmed om det främjande och förebyggande uppdraget, möjlighet till fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa hos barn. Också om hur man kan bemöta den ökade ofrivilliga ensamheten och hur vi kan arbeta tillsammans i hela samh…
  continue reading
 
”Lyfta andras berättelser för alla som jag stöter på.” ”Jag vill lyfta fram de som gör ett bra jobb. Det gör vi inte tillräckligt.” Ett avsnitt som bygger vidare på hur berättandet ger kraft och visar vägen framåt men också om vikten av att lyssna - särskilt på patientrösten. Med Sofia Lund, avdelningschef, Sektor vård-och omsorg, Skövde kommun och…
  continue reading
 
”Vi vet riktningen men hur kan vi lösa det tillsammans - måste känna sig inkluderad.” ”Det allra viktigaste är vad man gör och att sen översätta det till den breda berättelsen.” Hur kan vi engagera och inspirera varandra i en föränderlig värld? Per Schlingmann, författare, föreläsare och rådgivare, lyfter den egna berättelsen som ett viktigt kommun…
  continue reading
 
”Vi behöver ha en nära vård för patienter förstås men också en nära kontakt mellan olika professioner och fysiska platser.” Ett avsnitt om hur man kan bygga upp nära kontakt mellan specialistvård och primärvård, om att ta till sig nya arbetssätt, föra över kunskap och bli en attraktiv arbetsplats. Med Katarina Eckert, specialistsjuksköterska kardio…
  continue reading
 
”Vi lyfter våra erfarenheter, från oss och våra förbund, för att det måste finnas en trygg start oavsett våra olikheter.” Funktionsrätt Sveriges ordförande Nicklas Mårtensson berättar om det viktiga arbetet att driva frågor kring samskapande och jämlikt stöd hela livet , för alla, över hela landet, oavsett om du är barn, ung eller äldre. Om att åst…
  continue reading
 
”Att göra oss mer synliga för primärvården i syfte att förbättra patientomhändertagandet.” ”Det ska vara enkelt och tillgängligt.” Hur kan vi förebygga upprepade hjärtproblem och förbättra patienternas livskvalitet? I Västra Götaland finns en digital hjärtrond för direktkommunikation mellan specialister inom hjärtsjukvården och personalen inom prim…
  continue reading
 
”Jag förstår inte varför vi inte på hög nivå satsar på detta - för vården blir billigare och patienterna friskare” Ett viktigt avsnitt med Hans-Inge Persson som, trots tekniska svårigheter med ljudet, är väl värt att lyssna på. Det handlar om hur personcentrering ger bättre hälsa, arbetsmiljö och ekonomi. Om det svåra att ändra beteende men att ”de…
  continue reading
 
”Det är stora system som ska ställas om - viktigt att man inte överger intentionerna och målsättningar utan håller i över tid.” Hur mäter man en förflyttning i ett komplext system? Ett avsnitt om att mäta, förstå och följa upp Nära vård med Johan Lantto, Socialstyrelsen och Kajsa Westling, Experio Lab.…
  continue reading
 
”Jag tror att vi kommer att lösa det här för det finns en inneboende kraft hos människor som är där problemet uppstår. Det är styrkan i nära vård-omställningen - den lokala innovationskraften.” Ameli Norling, sektionschef Hälso- och sjukvård på SKR, i ett samtal om ledarskap, att våga pröva, göra och utvärdera och kanske gå utanför ramen för att de…
  continue reading
 
”Tillit till profession och patient, det är där vi vill sätta makten - egentligen skapa ett handlingsutrymme och förutsättningar i det mötet.” Vad är egentligen tillitsbaserad styrning och ledning? Varför är det viktigt? Avsnitt med Louise Bringselius, docent och lektor i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockho…
  continue reading
 
”Nära vård är en del av patientsäkerheten, forskningen och utvecklingen - inget särintresse.” ”Vi behöver arbeta mycket mer med förebyggande, särskilt för barn och unga. Måste arbeta bort oss själva!” Vi fortsätter utforska modellområde glesbygd och hur man utvecklar och testar nya arbetssätt för att ligga i framkant. Ett samtal med Greta Sköld, Pr…
  continue reading
 
”Jag tror att alla längtat efter att arbeta tillsammans, det är då det händer grejer.” Samtal om att gå före, testa nya arbetssätt och engagera hela samhället för att utveckla Nära vård i glesbygd. Modellområde Jämtland/Härjedalen och Västernorrland inom projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygd med Jessica Isaksson och Marie …
  continue reading
 
”Jag räddades till livet efter min olycka och då finns det ett ansvar att se till att det livet blir värt att leva.” Ett samtal om behovet av personcentrering i såväl vårdmötet som utveckling av hjälpmedel. Pamela Lindgren, som sitter i GPCC:s personråd, lyfter vikten av att ta tillvara kunskap och erfarenheter från personer som varit mycket i sjuk…
  continue reading
 
”Plötsligt får man jobba som man vill, det här ger bra arbetsmiljö och ett sätt att höja kvalitet och behålla personal.” Ett samtal på Vitalis om tjänstedesign, målbilder och nya arbetssätt med Maria Malmberg, socionom och Åsa Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Söderköping – båda regionala utvecklingsledare för Nära vård i Östergötland och …
  continue reading
 
”Viktigt att vi har duktiga företrädare som blir lyssnade på - att jag är trovärdig och kan uttrycka mig!” Ett avsnitt om det viktiga med utbildning för patientföreträdare när behovet växer av kunniga patienter i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Med Elisabeth Wallenius, tidigare ordförande Funktionsrätt och Susanne Karlfeldt, handläggare Akad…
  continue reading
 
I detta samtal ger Anders Ekholm och Ina Caesar, Institutet för Framtidsstudier, sina reflektioner på hur man kan ta reda på vad som fungerar och skapar värde och sedan agera utifrån det. Deras tips är att vi behöver ta bort det som är onödigt, automatisera det som går och satsa på det som skapar ett gott liv och hälsa.…
  continue reading
 
”Kunskap är en viktig komponent, vi behöver veta hur vi fungerar både mentalt och fysiologiskt i förändring - för att förstå.” I omställningen till Nära vård behöver vi göra en hel del förändringar och vi vill också förändra hälso- och sjukvården till att arbeta mer främjande och preventivt. Därför är det viktigt att lära sig mer om hur vi reagerar…
  continue reading
 
”Nära vård startar och avslutar man inte - det är ett sätt att vara. Det går inte över.” I fyra spår har Region Jönköpings län infört enkla kommunikationsvägar mellan primärvård och slutenvård i hela regionen samtidigt. I Region Kalmar arbetar man med att införa digital specialistkonsultation i primärvården. Avsnitt med Pierre Cherfan, verksamhetsc…
  continue reading
 
”Med en bättre fungerande primärvård så skulle sjukhusen också fungera bättre - det är kommunicerande kärl.” Ett avsnitt om primärvårdens roll, nya lösningar och utveckling för såväl patienternas som medarbetarnas bästa. Mattias Sjöberg, verksamhetschef Fålhagens VC i Uppsala.Av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  continue reading
 
”Man vet att kvinnor utsätts för våld men att hamna i det själv och se hur olika system och organisationer inte finns där” ”Man är fråntagen att vara kvinna, mamma, syster och vän - det är så skamfilat att vara kvinna och missbrukare” Kvinnor utsatta för våld, som har substansmissbruk och lever i hemlöshet får inte samma insatser, traumabehandling,…
  continue reading
 
”Vi behövde utbilda fler och nyttja varandras kunskap och göra det tillsammans” Hur vänder man trenden med svåra utmaningar i kompetensförsörjning och bemanning och med många hyrläkaravtal? I Region Jämtland Härjedalen har man gjort en rad insatser i den stora distriktsläkarsatsningen. Att framgången ligger i att våga anställa och skapa en arbetsmi…
  continue reading
 
”Det blir så mycket bättre om vi ser helheten tillsammans, vi har evidensen att arbeta förebyggande.” Veckans podd handlar både om att möta de med stora behov med nya arbetssätt och temaarbete och hur vi kan arbeta förebyggande med riktade hälsosamtal - samtidigt. Linda Hunter är sjuksköterska på Svalövs vårdcentral och beskriver vad som krävs för …
  continue reading
 
Loading …

Snabbguide